Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Skip to content

Latest news

Blaenau Gwent Homes Allocation Scheme Consultation 2019

Published: Friday 4 October 2019

In March 2016, the Welsh Government issued a new ‘Code of Guidance’ for Local Authorities on the Allocation of Accommodation and Homelessness. This code provides guidance which Local Authorities must legally have regard to when exercising their functions in connection with housing allocations and the development and implementation of a Housing Allocations Scheme.  The Code advises Local Authorities to review their Housing Allocations Schemes every two years to ensure compliance with the law and good practice.

As Blaenau Gwent’s Housing Allocation Scheme was last reviewed in 2017 prior to implementation, it is now due to be reviewed in line with this legislative guidance.

Therefore, the changes proposed to the current scheme following this review are summarised in the attached document and we would like to hear your views on these proposals. We would especially like to hear your views on whether the proposed changes might be likely to have a negative impact for any particular groups of people. Have your say by completing the online survey.

English: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=156985165609

The consultation is open until 29th October 2019.

Your answers to the questions contained in the survey will be used to help shape the changes and will be treated in confidence. It is anticipated that the new Housing Allocation Scheme will be introduced in April 2020 following this consultation. 

If you would prefer to complete a response on paper or if you have additional accessibility requirements or would like full copies of the current and proposed allocation policies, or would like further information, please phone (01495) 354600 or e-mail  housing@blaenau-gwent.gov.uk

We would like to thank you in advance for taking part in the consultation.

 

Blaenau Gwent Homes Allocation Policy - Summary of Existing - Proposed Changes

 

Ymgynghoriad ar Gynllun Dyrannu Tai Blaenau Gwent 2019

Ym mis Mawrth 2016, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 'God Arweiniad' ar gyfer awdurdodau lleol ar ddyrannu llety a digartrefedd. Mae'r cod yn rhoi arweiniad y mae'n rhaid i awdurdodau lleol yn gyfreithiol roi ystyriaeth iddo wrth weithredu eu swyddogaethau mewn cysylltiad â dyraniadau tai a datblygu a gweithredu cynllun dyrannu tai. Mae'r Cod yn cynghori awdurdodau lleol i adolygu eu cynlluniau dyrannu tai bob dwy flynedd i sicrhau cydymffurfiaeth gyda'r gyfraith ac arfer da.

Gan nad yw Cynllun Dyrannu Tai Blaenau Gwent wedi ei adolygu ers 2017 cyn ei weithredu, mae'n awr yn adeg ei adolygu yn unol â'r canllawiau deddfwriaethol.

Felly, caiff y newidiadau a gynigir i'r cynllun presennol yn dilyn yr adolygiad hwn eu crynhoi yn y dogfen a atodir a hoffem gael eich barn ar y cynigion hyn.  Byddem yn arbennig yn hoffi eich sylwadau ar p'un ai yw'n debygol y byddai'r newidiadau a gynigir yn cael effaith negyddol ar unrhyw grwpiau neilltuol o bobl. Dywedwch eich barn drwy lenwi'r arolwg ar-lein.

Cymraeg: https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=157000733737

Mae'r ymgynghoriad ar agor tan 29 Hydref 2019.

Defnyddir eich atebion i'r cwestiynau yn yr arolwg i helpu llunio'r newidiadau a chânt eu trin yn gyfrinachol. Rhagwelir y cyflwynir y Cynllun Dyrannu Tai newydd ym mis Ebrill 2020 yn dilyn yr ymgynghoriad hwn.

Os byddai'n well gennych gwblhau ymateb ar bapur neu os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd ychwanegol, or hoffwn gael copïau llawn o'r polisïau dyrannu cyfredol ac arfaethedig, neu os hoffech fwy o wybodaeth, ffoniwch (01495) 354600 neu e-bost housing@blaenau-gwent.gov.uk os gwelwch yn dda.

Hoffem ddiolch ymlaen llaw i chi am gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn.

 

 


More homes for first-time buyers in Blaenau Gwent

Published: Friday 21 June 2019

17/06/2019 - Press Release

Low Cost HOme Ownership

Perchentyaeth Cost Isel


Arbed am Byth Roadhshow - Abertillery

Published: Monday 4 March 2019


Strategaeth Digartrefedd Gwent / Gwent Homelessness Strategy

Published: Tuesday 15 January 2019

Strategaeth Digartrefedd Gwent 2018 - 2022

Regional Homelessness Strategy

Cynllun Gweithredu Rhanbarthol

Regional action Plan

Cynllun Gweithredu Lleol Blaenau Gwent

Blaenau Gwent Local Action Plan

 


Privacy Policy / Hysbysiad Preifatrwydd

Published: Wednesday 23 May 2018

Privacy Notice

 

The Council will process your personal data in accordance with Data Protection Legislation. For more information and access to privacy notices outlining how the Council handles your personal data, please go to the Data Protection section of the Council's website

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/en/council/data-protection-foi/councils-privacy-notice/

 

Privacy Policy Notice                 

 

Hysbysiad Preifatrwydd

 

Bydd y Cyngor yn prosesu eich data personol yn unol â Deddfwriaeth Diogelu Data.  Am fwy o wybodaeth a mynediad at hysbysiadau preifatrwydd yn amlinellu sut mae’r Cyngor yn trin eich data personol, ewch i adran Diogelu Data gwefan y Cyngor

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/cyngor/diogelu-data-a-rhyddid-gwybodaeth/councils-privacy-notice/

Hysbysiad Preifatrwydd