Skip to content
Cookies and this website

This website uses cookies to give you the best online experience. If you'd like to know more please read our cookie policy

Latest news

Cwmcrachen Gypsy Site / Safle Sipsiwn a Teithwyr, Cwmrachen

Published: Thursday 26 April 2018

Public Consultation - The development of a new Gypsy and Traveller site at Cwmcrachen, Nantyglo

 Blaenau Gwent County Borough Council is looking to progress a planning application for the ‘demolition of the existing Gypsy and Traveller site and the redevelopment of a new Gypsy and Traveller site to accommodate 28 pitches, associated amenity blocks, a warden’s office and associated works’ at the existing Cwmcrachen Gypsy and Traveller Site and land off Blaen-Nant Road, Nantyglo.

The proposal in planning terms in classified as a ‘major development’ as such there is a requirement to undertake a formal Pre-application Consultation’ with statutory consultees and the local community prior to submission of the application to the Local Planning Authority.

 Blaenau Gwent Council has  commissioned Asbri Planning to complete the pre-application consultation in accordance with the requirements set out in Part 1A of the Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales)  Order 2012.

 All relevant drawings, reports and supplementary accompanying supporting documents are made available for inspection on the Asbri Planning Website, see relevant link below;

 http://www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/cwmcrachen-gypsy-site/

 To ensure full engagement with the local community, the Council and Asbri Planning have organised a public consultation event at Nantyglo Rugby Club between 1:00pm and 7:30pm on the 9th May 2018. Members of the public are invited to come along to view plans and documents associated with the proposed development, discuss the scheme with the design team and Blaenau Gwent CBC and complete response forms. Approximately 300 letters have been posted to residents, businesses, organisations and councillors local to the proposed development site notifying them of this Pre-application Consultation process and the public consultation event at Nantyglo Rugby Club.

 If you are unable to attend the organised event, hard copies of the proposal have been placed in Brynmawr Library which is open between;

  • 09:00 - 13:00 & 14:00 - 17:30 Monday, Tuesday, Thursday & Friday; and

  • 09:00 - 13:00 Saturday.

 Please note that the Library is closed on both Wednesday and Sunday.

 Alternatively, response forms are available to download on the Asbri Planning website. Anyone who wishes to make representations about this proposed development must do so by the 21st May 2018. We would encourage you to e-mail these to mail@asbriplanning.co.uk, or alternatively please send them to: Asbri Planning Ltd, Unit 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Cardiff, CF23 8RS.

 Blaenau Gwent and Asbri Planning look forward to hearing your views on the proposals.

 

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus – Datblygu safle Sipsiwn a Teithwyr newydd yn Cwmcrachen, Nantyglo

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio ar gyfer dymchwel y safle Sipsiwn a Teithwyr presennol a datblygu safle Sipsiwn a Teithwyr newydd ar gyfer 28 safle, blociau amwynder, swyddfa warden â’r gwaith cysylltiedig ar safle Sipsiwn a Teithwyr Cwmcrachen a tir oddi ar Ffordd Blaen-Nant, Nantyglo.

Yn nhermau cynllunio mae’r datblygiad arfaethedig yn ‘ddatblygiad mawr’, ac felly rhaid trefnu ymgynghoriad gyda’r gymuned lleol ac ymgynghorwyr stadudol cyn cyflwyno’r cais cynllunio yn ffurfiol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Yn unol a’r gofynion a nodir yn Rhan 1A o Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent wedi comisiynu Asbri Planning Ltd i drefnu’r ymgynghoriad.

Mae modd i chi archwilio copïau o’r cais arfaethedig, y cynlluniau a dogfennau ategol eraill ar safle we Asbri Planning, gweler y ddolen gyswllt isod:

http://www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/cwmcrachen-gypsy-site/

Er mwyn sicrhau ymgysylltiad llawn a’r gymuned lleol, mae’r Cyngor ac Asbri Planning yn trefnu digwyddiad ymgynghori â’r cyhoedd yng Nghlwb Rygbi Nantyglo rhwng 1.00pm a 7.30pm ar y 9fed Mai 2018. Fe wahoddir y cyhoedd i ddod i weld y cynlluniau a’r dogfennau cysylltiedig ac i drafod gyda’r tim cynllunio a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, ac i gwblhau ffurflen ymateb. Fe ddanfonwyd 300 o lythyron at breswylwyr, busnesau, sefydliadau a’r cynghorwyr ger y safle arfaethedig yn esbonio y broses ymgynghori cyn gwneud cais ynghyd ar digwyddiad ymgynghori cyhoeddus yng Nghlwb Rygbi Nantyglo.

Os na fedrwch fynychu yr ymgynghoriad cyhoeddus mae copi caled o’r dogfennau a’r gael yn  llyfrgell Brynmawr sydd ar agor rhwng:

  • 09:00-13:00 & 14:00 – 17:30 (dydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener) a

  • 09:30-13:00 ar ddydd Sadwrn.

Mae’r llyfrgell ar gau dydd Mercher a dydd Sul.

Gellir lawrlwytho y ffurflen ymateb o safle we Asbri Planning. Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ynglŷn â’r datblygiad arfaethedig ysgrifennu at yr asiant drwy ebostio  mail@asbriplanning.co.uk neu Asbri Planning Ltd, Uned 9 Oak Tree Court, Mulberry Drive, Cardiff Gate Business Park, Caerdydd, CF23 8RS erbyn 21 Mai 2018.

Mae CBC Blaenau Gwent ac Asbri Planning yn edrych ymlaen at glywed eich sylwadau.

Homeless Strategy Survey

Published: Wednesday 28 February 2018

The Housing (Wales) Act 2014 took effect from 27th April 2015. Under the Act every local authority in Wales must carry out a local review of homelessness and related services in their borough and develop and publish a four year homelessness strategy based on that review. The Welsh Government requires the strategies to be operational by 31 December 2018. Torfaen County Borough Council; Newport City Council; Monmouthshire County Council; Caerphilly County Borough Council and Blaenau Gwent County Borough Council have pooled resources to undertake a regional approach to developing a Gwent Homelessness Strategy that encompasses all five authorities’ local reviews.

 

The survey is running for three weeks and will close at 16:00pm on 15 March 2018.

 

To help develop stronger and more effective homelessness services in Blaenau Gwent and Gwent, Blaenau Gwent County Council is working with people who have experienced services first-hand.

 

If you have experienced or been at risk of homelessness in Gwent – please help us by completing a short survey. You can access the survey by clicking on the link below. It shouldn’t take more than five minutes to fill in.     

 

http://www.forms.torfaen.gov.uk/Homelessstrategy/survey.htm

 

By completing this survey you are playing a very important part in helping to improve homelessness services. Thank you.

Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018

Published: Monday 19 February 2018

The Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 gained Royal Assent on 24 January 2018.

The Welsh Government has published an Information for Tenants document explaining the effect of the legislation (attached).

Landlords have two months from the date of Royal Assent or until 17 March  which ever is the sooner, to provide information about the Act to all relevant tenants*.

The requirements on landlords are set out in section 8 of the Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018.  Please familiarise yourselves with these requirements.  

Social Landlords need to provide to relevant tenants such of the information they consider relevant to them.  The information must though, include the date of abolition on newly let properties (24 March 2018) and the date of final abolition (26 January 2019).  The information document attached may be used if appropriate. 

Landlords must also have regard to the likely needs and characteristics of the tenants to whom the information is to be provided, and consider whether it is appropriate to provide the information in an alternative manner.

A landlord must also publish the information on its website and ensure a copy of the information is available for inspection (without charge) in an appropriate place.

Alternative language versions (Polish, Arabic, Portuguese, Spanish and Somalian) of the Welsh Government information document, and an easy read version, will shortly be available on the Welsh Government website at gov.wales/righttobuy

Information will also have to be provided to prospective tenants.  Please refer to section 8 of the Act for more details. 

Further information regarding the Act can be found at:

http://www.senedd.assembly.wales/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=17260

If you have any queries please contact the Right to Buy Bill team at BilDiddymurHawliBrynu.AbolitionofRighttoBuyBill@gov.wales

English:The Abolition of the Right to Buy

Roedd Deddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol ar 24 Ionawr 2018.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi dogfen Wybodaeth i Denantiaid sy'n egluro effaith y ddeddfwriaeth (y ddogfen sydd wedi'i hatodi).

Mae gan landlordiaid ddau fis ar ôl dyddiad y Cydsyniad Brenhinol, neu hyd at  17 Mawrth  pa un bynnag sy'n gyntaf, i ddarparu gwybodaeth am y Ddeddf i'w holl denantiaid perthnasol*.

Mae'r gofynion ar landlordiaid wedi'u nodi yn adran 8 o Ddeddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018.  Gofynnwn ichi roi o'ch amser i ymgyfarwyddo â'r gofynion hyn.

Rhaid i landlordiaid cymdeithasol ddarparu unrhyw ran o'r wybodaeth sy'n berthnasol yn eu barn nhw i'w holl denantiaid perthnasol. Ond, rhaid i'r wybodaeth gynnwys dyddiad diddymu eiddo sydd newydd ei osod (24 Mawrth 2018), a'r dyddiad y bydd y diddymiad terfynol yn dod i rym (26 Ionawr 2019). Gallai'r ddogfen wybodaeth sydd wedi'i hatodi gael ei defnyddio os yw'n briodol.

Rhaid i landlordiaid hefyd ystyried anghenion a phriodoleddau tebygol y tenantiaid sy'n derbyn yr wybodaeth - gan roi ystyriaeth i'r modd y mae'r wybodaeth yn cael ei darparu, ac a fyddai'n well ei darparu mewn modd arall.

Yn ogystal, rhaid i'r landlord gyhoeddi'r wybodaeth ar ei wefan a sicrhau bod copi o'r wybodaeth ar gael i'w harchwilio (yn ddi-dâl) mewn man priodol.

Mae fersiynau o ddogfen wybodaeth Llywodraeth Cymru ar gael mewn ieithoedd eraill (Pwyleg, Arabeg, Portiwgaleg, Sbaeneg a Somaleg), a bydd fersiwn hawdd ei ddeall ar gael cyn hir hefyd. Mae'r fersiynau hyn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru yn llyw.cymru/hawlibrynu

Bydd rhaid darparu gwybodaeth i ddarpar denantiaid hefyd.  Cewch ragor o fanylion yn adran 8 o'r Ddeddf. 

I gael rhagor o wybodaeth am y Ddeddf, ewch i:

http://www.senedd.cynulliad.cymru/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=17260

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi gysylltu â'r tîm sy'n delio â Bil yr Hawl i Brynu drwy e-bostio: BilDiddymurHawliBrynu.AbolitionofRighttoBuyBill@llyw.cymru

*Mae'r Ddeddf yn diffinio "tenant perthnasol" yn adran 8(8)(c)

 

/Cymraeg

Cabinet/Local Authority Brief

Published: Tuesday 12 December 2017

Cabinet Brief Final Draft

 

Cabinet Brief_Final Draft-cymraeg

The Wallich Private Rented Sector project with Blaenau Gwent Housing Solutions

Published: Tuesday 24 October 2017

 

The Wallich Private Rented Sector project ' Housing First'

The Wallich Private Rented Sector project will be delivered in partnership with Blaenau Gwent County Borough Council Housing Solutions Team using the ‘Housing First’ approach. This looks to assist rough sleepers and other hard to house groups to achieve settled accommodation first, as a springboard to addressing other ongoing issues they may be experiencing.

It will do this mainly by two means:

  • Offering financial incentives to private landlords such as rent in advance, enhanced cash deposits as well as the established bond certificate.

  • Providing intensive support in the initial set up of a tenancy to clients referred through various agencies, such as prison leaving, mental health and substance misuse services.